web2 logo

Artikel Links Notities

CASE

Een CASE blok loopt door de voorwaarden heen en stopt bij de eerste voorwaarde die voldoet en geeft dat resultaat terug. Indien geen enkele voorwaarde voldoet wordt de waarde van ELSE doorgegeven. Als er ook geen ELSE is, dan wordt NULL teruggegeven. CASE algemene vorm: CASE WHEN voorwaarde1 THEN resultaat1 WHEN voorwaarde2 THEN resultaat2 WHEN voorwaardeN THEN resultaatN ELSE resultaat END; SQL CASE voorbeelden: --Er wordt één tekst teruggegeven: SELECT OrderID, Hoeveelheid, CASE WHEN Hoeveelheid > 30 THEN 'De Hoeveelheid is meer als 50' WHEN Hoeveelheid = 30 THEN 'De Hoeveelheid is 50' ELSE 'De Hoeveelheid minder als 50' END AS HoeveelheidText FROM OrderDetails; --Klanten gesorteerd op Stad, --tenzij die er niet is, dan op Land: SELECT Klantnaam, Stad, Land FROM Klanten ORDER BY (CASE WHEN Stad IS NULL THEN Land ELSE Stad END);

naar boven

term zoeken

Notitieruimte