web2 logo

Artikel Links Notities

CREATE TABLE

Met CREATE TABLE kan je een nieuwe tabel maken in een database. Met de kolom parameters bepaal je de namen van de kolommen van de tabel. Met de datatype parameters bepaal je het type gegevens dat in de kolom wordt opgeslagen: varchar, int, date, etc. CREATE TABLE algemene vorm: CREATE TABLE tabelnaam ( kolom1 datatype, kolom2 datatype, kolom3 datatype, .... ); CREATE TABLE voorbeeld: CREATE TABLE Personen ( PersoonID int, Achternaam varchar(255), Voornaam varchar(255), Adres varchar(255), Stad varchar(255) ); De PersoonID kolom is van het type int en bevat een integer. De Achternaam, Voornaam, Adres en Stad kolommen zijn van het type varchar en zullen karakters bevatten, de maximumlengte wordt hier ingesteld op 255. Voorbeeld met de opdrachtprompt van psql: test=# CREATE TABLE Personen ( test(# PersoonID int, test(# Achternaam varchar(255), test(# Voornaam varchar(255), test(# Adres varchar(255), test(# Stad varchar(255) test(# ); CREATE TABLE test=# Als je de tabel vervolgens opvraagd met de \d opdracht, kan krijg je dit: test=# \d Personen Table "public.personen" Column | Type | Collation | Nullable | Default ------------+------------------------+-----------+----------+--------- persoonid | integer | | | achternaam | character varying(255) | | | voornaam | character varying(255) | | | adres | character varying(255) | | | stad | character varying(255) | | | test=# Met CREATE TABLE kan je ook een kopie maken van een al bestaande tabel met dezelfde kolomdefinities. Je kan alle kolommen of een aantal specifieke kolommen overnemen. De nieuwe tabel zal gevuld worden met dezelfde waarden als de oorspronkelijke tabel. CREATE TABLE algemene vorm voor het maken van een kopie: CREATE TABLE new_tabelnaam AS SELECT kolom1, kolom2,... FROM bestaande_tabelnaam WHERE ....; Voorbeeld: CREATE TABLE KopieTabel AS SELECT Klantnaam, Contactnaam FROM Klanten;

naar boven

term zoeken

Notitieruimte